Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3154 d3f3 390
Reposted fromnev3 nev3 vialovelyrita lovelyrita
3789 8f65 390
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka viafearoflove fearoflove
3520 4084 390
Reposted fromursa-major ursa-major viabrovinsky brovinsky
6129 1c23 390
Reposted fromretaliate retaliate viabrovinsky brovinsky
Reposted fromcouples couples viamiktoria miktoria
9552 2ef3 390
Reposted frombeeth beeth viaahora ahora
Reposted frommaramara maramara vialovelyrita lovelyrita
1637 0345 390
Reposted fromtetsukun tetsukun vialovelyrita lovelyrita
0888 4a81 390
Reposted frombookinistka bookinistka vialovelyrita lovelyrita
9902 dfdb 390
Reposted fromunr-eal unr-eal vialovelyrita lovelyrita
0166 1856 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaahora ahora
2001 ea78 390
Reposted fromnjmortensen njmortensen vialovelyrita lovelyrita
“Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.”
— Halina Poświatowska
Reposted frominmydream inmydream
5600 a39c 390
Reposted fromkarora karora viatoniewszystko toniewszystko
Reposted fromtrnks trnks viashakeme shakeme
4825 9072 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl